ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                  РІШЕННЯ

Від 15 червня 2016 р.

          с.Легедзине                

                  № 24

 

           

   Про   організацію  виконання

   Закону України „Про звернення

  громадян” у ТОВ „ Агрофірма

  Легедзене”

              Заслухавши та обговоривши    інформацію   сільського голови 

Гульченко  Сергія  Петровича по питанню „Про   організацію  виконання   Закону України  „Про звернення громадян” у   ТОВ „ Агрофірма Легедзене” виконавчий комітет відмічає, що станом на 15 червня  2016  року   до  ТОВ

  „ Агрофірма  Легедзене ”  поступило  письмових звернень 123, з них:, виписки – 67, допомоги –7, заяви  припинення договору оренди 49 .

      Порушення строків розгляду звернень громадян не виявлено.

 Керуючись підпункту 1 пункту б частини 1 статті 38 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” виконавчий комітет

ВИРІШИВ :

1. Інформацію  сільського голови  Гульченко Сергія Петровича по питанню

   „ Про  організацію   виконання   Закону  України  „Про  звернення

     громадян  у ТОВ „ Агрофірма  Легедзене ”  взяти до   відома.

2.  Рекомендувати  директору ТОВ  „ Агрофірма  Легедзене” 

     Кисілю  Анатолію   Івановичу:

      -  поновити  графіки особистого прийому громадян;

           - аналізувати стан роботи зі зверненнями громадян та інформувати  про це населення ; 

     -  регулярно проводити  особистий прийом громадян  у встановлені дні та години.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову

   Гульченко Сергія Петровича.

      Сільський голова                                                     С.Гульченко                    

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                                  РІШЕННЯ

Від 15 червня 2016 р.

          с.Легедзине                

                  № 25

 

Про  адміністративну комісію

при виконавчому комітеті сільської ради

та затвердження її складу в новій редакції

     Відповідно до статей  213,215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком сільської ради

ВИРІШИВ :

   1.Затвердити  адміністративну комісію при виконавчому комітеті сільської ради у новому складі :

 Марківська Оксана Миколаївна            голова комісії                                                                                                                       Крижанівська Валентина  Миколаївна                 заступник голови комісії

Степанова Тетяна Іванівна                                        секретар комісії

Члени комісії:

Сесь Ніна Василівна

Голоднюк Раїса Петрівна

    2.Затвердити Положення  про  адміністративну  комісію при виконавчому комітеті  сільської ради (додається).

    3. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та форму протоколу про  адміністративне правопорушення                 ( додаток 1).

    4. Затвердити Журнал  реєстрації протоколів   про   адміністративні   правопорушення  (додаток  2).

     5. Затвердити Журнал обліку   видачі    бланків    протоколів    про    адміністративні правопорушення (додаток 3).

     6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                              С.Гульченко                        

 

 

                                                                                  

 

                            

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                     рішенням виконавчого комітету                                                                                         

                                                                          від 15.06.2016 року №25

                                                 ПОЛОЖЕННЯ

 про  адміністративну  комісію  при виконавчому комітеті   сільської  ради

  Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія (далі Комісія) – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті сільської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

1.2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.

1.3. Адміністративна комісія є ланкою виконавчої влади  сільської ради.

1.4.  Адміністративна  комісія  при  виконкомі  сільської  ради  утворюється  сільською  радою  за  поданням  сільського  голови  на  строк  повноважень  ради.

1.5. Адміністративна   комісія  у  своїй  діяльності  відповідальна  перед  сільською  радою  та  її  виконавчого  комітету  та їм  підзвітна.  Зміни до складу адміністративної комісії проводяться органом, який  утворив  комісію.

1.6. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Комісій  покладається на виконавчий комітет  сільської ради.

1.7. Комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету  сільської ради.

1.8. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови за порушення яких передбачається адміністративна  відповідальність та цим Положення

 Основні завдання.

2.1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, які віднесені до компетенції Комісії.

2.2. Охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ усіх форм власності.

2.3.  Застосування заходів адміністративного впливу стосовно осіб, які здійснили адміністративне правопорушення.

2.4. Діяльність Комісії базується на принципах гласності та законності.

2.5. Комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування  обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законодавством,  виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що  сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання  правопорушенням, виховання громадян у дусі дотримання законів.

  Організація роботи.

3.1. Комісія дії у складі голови (якій обирається із складу депутатів сільської ради або виконавчого комітету), заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії.

3.1.1. Число членів Комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії, але не менше 3 осіб.

3.1.2. До складу Комісії входять депутати сільської ради,  відповідальні працівники органу виконавчої влади, представники установ та організацій незалежно від форм власності, представники профспілок та інших громадських організацій.

3.1.3. До складу Комісії не можуть входити представники державних  органів, службові особи які мають право складати протоколи про  адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і  адвокати.

3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.

3.3. Голова Комісії :

керує роботою Комісії, несе відповідальність за виконання покладених  на неї завдань;

головує на засіданнях Комісії;

забезпечує регулярне проведення засідань Комісії, визнає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки  членів адміністративної комісії;

підписує протокол засідання і постанову Комісії у справі про

адміністративне правопорушення.

3.4. Відповідальний секретар адміністративної Комісії:

заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення

окрему справу;

здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

вирішує організаційні питання проведення засідань Комісії;

веде по справах, що розглядаються Комісією, протоколи засідань Комісії;

разом з головою Комісії підписує протокол і постанову Комісії у справі про адміністративне правопорушення;

звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх виконання;

веде діловодство Комісії, облік розглянутих справ про адміністративне правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

 Порядок провадження справ про адміністративні правопорушення.

4.1. Діловодство у справах ведеться Комісією відповідно до Кодексу  України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

4.2. Відповідно до ч. 2 ст. 218 Кодексу України про адміністративні  правопорушення Комісія розглядає справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені статтями 92,   статтею  99  (коли

правопорушення  вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,

статтею  136  (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),

статтями  141,  142,  150-152,  частинами  першою та другою статті

152-1,  статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями

156-1,  156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,

заборонених  рішенням    сільської ради),   статтею   179,  статтею  180  (крім  справ  щодо  батьків неповнолітніх  або  осіб,  які  їх  замінюють), частиною четвертою статті  181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1,

196, 212-1 цього Кодексу.

     Справа про адміністративне правопорушення, провадження у якій ведеться Комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення,  протокол засідання і постанову Комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть  участь у справі стосовно місця та часу засідання Комісії, вручення чи направлення постанови особі, щодо якої вона винесена, відмітки про  виконання постанови, результати її виконання та інші документи цієї справи.

4.3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає у провадження матеріали справи, які належать до її компетенції, а також складені відповідно до вимог законодавства;

веде їх облік;

розглядає справи про адміністративні правопорушення;

виносить рішення;

веде контроль за виконанням рішень;

веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.

4.4. Підставою для розгляду Комісією справи є протокол про  адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку  уповноваженою на те службовою особою або органом, відповідно до вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються Комісією за місцем  проживання порушника.

4.5. Комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденній строк з дня одержання  протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

4.6. Комісія повертає протоколи до органу, що їх складає, у випадку

виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також у інших випадках, коли за інформацією, представленою в протоколі, неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.

4.7. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в  присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли  є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від  неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.

4.8. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар  адміністративної комісії вирішує такі питання:

чи належить до компетенції Комісії розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і  адвоката.

4.9. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Комісії, яка  розглядає дану справу. Головуючий на засіданні  Комісії оголошує, яка справа  підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особами, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки.  Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На  засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

4.10. Комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення  зобов’язана з’ясувати:

чи було вчинено адміністративне правопорушення;

чи винна дана особа в його вчинені;

чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

чи є обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність;

чи заподіяно майнову шкоду;

інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

4.11.  При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

дата і  місце  засідання;

найменування і склад комісії;

зміст справи, що розглядається;

відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати  їх  розгляду;

документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

відомості про оголошення прийнятої постанови.

Протокол засідання Комісії підписують голова засідання та відповідальний

секретар.

4.12. Комісія, розглянувши справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить до відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, громадської організації або посадовій особі пропозиції стосовно вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено Комісію.

4.13. У справі про адміністративне правопорушення Комісія  виносить  одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про закриття справи.

4.14. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного  зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи  трудового  колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності обставин, передбачених ст. 247 Кодексу   України про адміністративні правопорушення.

4.15. Згідно з ч. 1 ст. 217 Кодексу   України про адміністративні правопорушення посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов’язків..

4.16. За вчинення правопорушень Комісія може накладати адміністративні

стягнення в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про  адміністративні правопорушення.

4.17. При накладанні стягнення Комісія враховує характер вчиненого  правопорушення, особу-порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують чи обтяжують його відповідальність.

4.18.  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення  однією особою кількох порушень, Комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одно з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

4.19. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як  через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – 2 місяці з дня його виявлення.

4.20. Постанова комісії повинна містити:

найменування Комісії, яка винесла постанову;

дату розгляду справи;

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;

викладення обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення.

4.20.1. Постанова Комісії приймається простою більшістю голосів членів

Комісії, присутніх на засіданні.

4.20.2. Постанову підписують голова засідання та відповідальний  секретар Комісії.

4.20.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду  справи. Копія постанови протягом 3 днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

4.20.4. Копія постанови вручається під розписку. В разі якщо копія постанови  висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

4.20.5. Постанова про накладання адміністративного стягнення є  обов’язковою для виконання державними і громадськими органами,  підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і  громадянами.

4.20.6. Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає чинності після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження.

4.20.7. Комісія здійснює контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар Комісії робить відповідну відмітку у справі.

 Оскарження та опротестування постанов у справах

про адміністративні правопорушення.

5.1. Постанова Комісії у справі про адміністративне правопорушення  може бути оскаржена до виконавчого комітету  сільської ради  або районного суду протягом 10 днів з дня винесення постанови особою, щодо  якої її винесено. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей  строк Комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути  поновлено.

5.2. Скарга на постанову подається безпосередньо до Комісії, яка винесла постанову.

5.3. Постанову Комісії може бути опротестовано прокурором.

5.4. У разі надходження скарги або протесту на постанову Комісія  протягом 3 діб надсилає скаргу (протест) разом зі справою до органу, куди  оскаржується постанова.

5.5. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком  постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді  попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання  постанови до розгляду скарги або протесту.

Секретар ради                                                   В.Підгірна                   

 

  Додаток 1

                                                                              до рішення                       виконавчого        

                                                                                   комітету сільської ради

                                                                                   від 15.06.2016 №25

 

                                               ПОРЯДОК

 оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

 1. Загальні положення.

 1.1. Цей   Порядок   розроблений   відповідно  до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення  (далі-КУпАП)   і   встановлює   порядок   оформлення   матеріалів,  які складаються  при  адміністративному  провадженні,  та  порядок  їх обліку.

2. Оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення.

 2.1. При    вчиненні  фізичними,   посадовими     особами  або   суб'єктами підприємницької    діяльності   адміністративного   правопорушення уповноважена  посадова  особа   згідно з ст. 255 КУпАП   складає  протокол  про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

 2.2. Усі  реквізити протоколу заповнюються українською  мовою. Не  допускається  закреслення  чи   виправлення   відомостей,   що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол  підписаний  особою,  щодо  якої  він  складений (далі - порушник).

  2.3. Якщо   правопорушення   вчинено   кількома  особами,  то протокол про адміністративне правопорушення складається  на  кожну особу окремо.

2.4. При  складанні  протоколу обов'язково вказуються частина статті та стаття КУпАП,  згідно  з  якою настає адміністративна відповідальність.

2.5. При  викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення,  суть правопорушення,  які саме  протиправні дії  чи  бездіяльність учинив порушник,  та нормативний акт,  який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

 2.6. Якщо є свідки  правопорушення,  до  протоколу  вносяться прізвища, ім'я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.7. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити зміст статті  63  Конституції  України    та  ознайомити порушника з його правами і обов'язками,  передбаченими статтею 268 КУпАП  ,  про що робиться відмітка в протоколі.  Про ознайомлення з  вищевказаним  порушник  ставить  в  протоколі  свій підпис,  а  в  разі  відмови  поставити  підпис  - про це робиться відповідний запис у протоколі.

  2.8. Порушникові пропонується надати  письмове  пояснення  по суті  вчиненого  правопорушення,  яке  вноситься  до  протоколу  і засвідчується підписом порушника.  Пояснення  може  додаватись  до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

  2.9. Протокол  підписується  уповноваженою  посадовою особою, порушником і свідками, у випадку їх наявності.

     У разі  відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про  це,  який  засвідчується  підписом  особи,  яка  склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо  змісту  протоколу,  а також викласти мотиви відмови від його підпису.

  2.10. До протоколу долучаються  матеріали  та  документи,  що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Кожний документ повинен мати свої  реквізити  (дату,  адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

 2.11. Складений протокол,  інші матеріали  та  документи (фотографії),  що підтверджують   факт  вчинення  адміністративного  правопорушення, формуються у справу,  яка оформляється  в  установленому  порядку. Справа  про  адміністративне  правопорушення  разом із супровідним листом   направляються  до адміністративної комісії виконавчого комітету.

 2.12. Уповноважена   посадова   особа зобов'язана   скласти протокол у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів.

 3. Облік матеріалів

про адміністративні правопорушення.

 3.1. Протокол  не пізніше наступного дня після його складання реєструється Уповноваженою посадовою особою в  Журналі  реєстрації протоколів   про   адміністративні   правопорушення  (додаток  2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою виконавчого комітету та підписом секретаря адміністративної комісії

 3.2. Бланк протоколу має серію і номер ( та видається уповноваженій особі під розпис у двох екземплярах).

 3.3. Облік  видачі  бланків  протоколів  ведеться  в  Журналі обліку   видачі    бланків    протоколів    про    адміністративні правопорушення (додаток 3).

 3.4. Журнали    обліку    видачі   бланків   протоколів   про адміністративні правопорушення та  Журнали  реєстрації  протоколів про  адміністративні  правопорушення зберігаються протягом строку, установленого законодавством України.

 

Секретар ради                                                             В.Підгірна

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

Від 15 червня 2016 року

 

          с.Легедзине 

№26

 

Про затвердження переліку посадових осіб

виконавчого комітету Легедзинської

сільської ради, уповноважених складати

протоколи про адміністративні правопорушення

     Заслухавши інформацію сільського голови, відповідно до пункту 2  статті  255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( далі КУпАП), керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

1.                 Взяти до відома, що :

    1.1.відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»  затверджено  перелік  адміністративних послуг Державної Міграційної служби України, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації, серед яких і послуги «Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-ти і 45-ти річного віку» та «Оформлення та видача паспорта громадянина України в разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого»;

       1.2. з 04.04.2016 року   Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» передбачено, що, при порушенні термінів звернення  для отримання вищезазначених послуг,  від імені виконавчих комітетів сільських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  197, 198 КУпАП ( при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг;

      1.3. відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.04.2016 року №19  «Про уповноваження адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації на складання протоколів та розгляд   справ про   адміністративні  правопорушення від імені виконавчого комітету сільської ради» та згідно   ч.2 ст. 219 КУпАП уповноважено  адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації складати протоколи про  адміністративні  правопорушення,  передбачені ч.1 статті  197 та статтею 198  КУпАП (ч.1 ст.197 – проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, ст.198 - умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату);

      1.4. відповідно до ч.2 статті 255 КУпАП , посадові особи,  уповноважені на те виконавчими комітетами сільських  рад,  складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями   103-1,  103-2,  104,

частиною першою статті 106-1, статті 106-2, 149 - 152, частиною першою

та  другою статті 152-1, статті 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2,

159   -  160,  стаття  175-1  (за  порушення,  вчинені  у  місцях, заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  міської

ради), статті 183, 185-1, 186-5, 197, 198;

     1.5. статтю  258КУпАП доповнено випадками, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається в  разі  вчинення адміністративних правопорушень,  передбачених  статтею 197 (при накладенні адміністративного  стягнення  у вигляді попередження), статтею 198 (при    накладенні    адміністративного    стягнення   у   вигляді

попередження),  якщо  особа  не  оспорює  допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

    У  цих випадках  уповноваженими   посадовими  особами  на місці    виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 цього Кодексу.

     2. Затвердити  перелік посадових осіб виконавчого комітету сільської ради, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно окремих статей КУпАП самостійно ( додається) та  на підставі актів, складених представниками відповідних органів, установ та організацій, і за участю цих представників, а саме:

ст.103-1 – електропостачальної організації, ст.103-2 – газопостачальної організації.

3.Дане рішення довести до відома жителів села.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                  С.Гульченко

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від 15 червня 2016 року

 

          с.Легедзине 

№27

Про затвердження плану роботи

виконкому Легедзинської сільської

ради на  ІІІ квартал 2016 року

      Виконавчий комітет  сільської ради  

в и р і ш и в :

1.  Затвердити план роботи виконкому Легедзинської сільської ради на     ІІІ  квартал  2016 року, додається.

Сільський голова                                               С.Гульченко