ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                     РІШЕННЯ

 Від 20 квітня  2016 р.                   с.Легедзине                                     №16

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі сільської ради за Іквартал

2016року.

            Розглянувши та обговоривши  інформацію секретаря виконкому   Підгірної Валентини Володимирівни  по питанню „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян  у виконкомі сільської ради заІквартал 2016 року ” виконавчий комітет відмічає, що  впродовж  першого кварталу  2016  року до виконавчого комітету звернулося 3громадян, з них  на усному прийомі - 2, письмових звернень - 1.

             По земельних питаннях  звернулися  57громадян: це про  про затвердження проектів землеустрою, щодо зміни цільового використання землі, про надання дозволів на виготовлення проектуземлеустрою.

         Усі звернення розглядалися  у визначений законодавством термін. Земельні питання розглядаються тільки на сесія сільської ради, інші на засіданнях  виконкому.

            Усні звернення громадян розглядаються сільським головою, секретарем виконкому  в робочому порядку. Прийом громадян проводиться відповідно складеного та затвердженого графіку прийому громадян. Проведено троє засідань постійно діючої комісії при виконкомі Легедзинської сільської ради з питань розгляду звернень громадян.

                Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення  громадян” , підпунктом 1  пункту  б   частини  1 статті  38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , Указом Президента України  від  07.02.2008         № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “  , врахувавши  розпорядження  голови Тальнівської  райдержадміністрації від  16.11.2015

 № 256 “Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації  громадянами  конституційного  права на звернення”,  виконком  сільської  ради

ВИ РІШИВ:

1.  Інформацію секретаря виконкому  Підгірної Валентини Володимирівни  по питанню: „Про підсумки  роботи зі  зверненнями громадян  у виконкомі сільської ради за  І квартал 2016року ” взяти до відома.

2.  Сільському голові /Гульченко С.П. / секретарю виконкому / Підгірній В.В./ неухильно виконувати  вимоги Закону України „Про звернення громадян ” щодо  об’єктивності, всебічності, вчасності розгляду  заяв, скарг, листів громадян і домогтися реального їх вирішення.

3.   Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на члена виконкому    Голоднюк Р.П.

Сільський  голова                                                                 С.П.Гульченко

 

                                       ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 Від    20 квітня  2016 р.                   с.Легедзине                        №17

Про виконання сільського бюджету

за І квартал 2016 року.

 

 

         Заслухавши представлений головним бухгалтером сільської ради Федоровим Максимом Борисовичем „ Звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2016 року ” виконавчий комітет сільської ради відмічає, що :

            - прибуткова частина бюджету села виконана виконана на 172,0 % при плані 203109 грн. на суму 349337 грн. у т.ч. доходи спеціального фонду при плані 6450 грн. на суму 4991 грн.

         - видаткова частина бюджету сільського бюджету виконана на 87,6 % , що становить 207691 грн. при плані 237075грн. у т.ч. видатки спеціального фонду на суму 360 грн. при плані 6450 грн.

                 Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України         “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “ , виконком  сільської  ради

ВИРІШИВ:

1.     Затвердити звіт головного бухгалтера сільської ради Федорова Максима Борисовича по прибутках 349337 грн., по видатках в сумі 207691 грн..

2.  Рекомендувати  сільському  голові  Гульченко С.П.  звіт  про  виконання сільського      бюджету за  І  квартал  2016 року згідно з додатками    винести  на  затвердження  сільської  ради.

 3.   Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського голову. 

 

   Сільський голова                                                               С. П. Гульченко 

 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                     РІШЕННЯ  

 

 Від 20 квітня  2016 р.                   с.Легедзине                     №18

 

Про затвердження   Положення

про облікову політику

         На виконаннястатті 8Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV( із змінами), відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого  постановою Кабінету міністрів України від 26.01.2011 № 59,  Національного положення  (Стандарту )бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого НаказомМіністерства фінансів України  12.10.2010  № 1202, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  01 листопада 2010 р. за № 1017/18312, із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 23.07.2015, керуючисьстаттею 56 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку в виконавчому комітеті сільської  ради, своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності та з урахуванням особливостей діяльності установи, , виконком  сільської ради,

 В И Р І Ш И В:

 1.  Затвердити Положення про облікову політику, (додається).

 2.  Бухгалтерській службі прийняти це рішення до неухильного виконання та користуватись у роботі щодо бухгалтерського обліку Положенням про облікову політику.

 3.   Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на  сільського голову.

Сільський  голова                                                      С.Гульченко                                                                                      

                                                                                    Додато

                                                                                  до рішення від

                                                                                  20.04.2016 

         №18

 

 

                               Положення про облікову політику

 

                                   1.Загальні положення

 

 1.1.    Положення про облікову політику ( далі-Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначені Законом України»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХIV.

 

1.2.    При ведені бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань проводить вимірювання і узагальнює всі господарські операції, веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторіта складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій одиниці – гривні.

 

1.3.    Обрана та затверджена Положенням облікова політика застосовується постійно (із року в рік). Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково бґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.

1.4.Ведення бухгалтерського обліку та контролю за раціональним використанням фінансових, матеріальних ресурсів покласти на  головного бухгалтера сільської  ради .

1.5. Комісії зі списання основних засобів та інших необоротних активів, надаються повноваження щодо оцінки вартості отриманих внаслідок списання активів та цінностей, одержаних безоплатно.

1.6. Перелік матеріально-відповідальних осіб затверджується окремим розпорядженням сільського голови. У разі звільнення, переведення на іншу посаду або коригування посадових обов’язків матеріально-відповідальних осіб готується  проект розпорядження про внесення змін до розпорядження щодо затвердження переліку матеріально-відповідальних осіб.

1.7. Відповідальною за ведення Журналу реєстрації довіреностей та їх видачу є головний бухгалтер.

       П. Об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є:

2.1.-вартість придбання у разі придбання за плату;

     -собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);

     -справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та      юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору);

    - первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі отримання без оплати від суб’єктів державного сектору;

    - залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;

2.2.Первісна вартість об'єкта основних засобів у разі придбання за плату складається з таких витрат:

- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

-суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

 Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).

 2.3. Собівартість виробництва (створення) об'єкта основних засобів складається з витрат, понесених суб’єктом державного сектору на його виготовлення (створення).

 2.4.. Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.

     Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами.

2.5. Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з наведенням нарахованої суми зносу.

    У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

2.6.. Якщо об'єкт основних засобів складається з різних компонентів, які мають різні строки корисного використання (експлуатації), або надають економічні вигоди суб’єкту державного сектору різними способами, або мають різний потенціал корисності, що зумовлює необхідність застосування різних норм амортизації, доцільно розподіляти сукупні витрати на придбання (створення) цього об'єкта за його компонентами з окремим обліком кожного компонента.

     Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його облік ведеться за первісною вартістю.

2.7.Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.

         III. Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів

 3.1.Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

 3.2.Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

3.3. У разі прийняття рішення суб’єктом державного сектору об'єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів здійснюється одночасна переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на річну дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

  Рішення про проведення переоцінки об’єктів основних засобів суб’єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.

 3.4. Порогом суттєвості для проведення переоцінки об'єктів основних засобів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

 3.5. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

 Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.

 3.6. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

 3.7. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів суб’єктом державного сектору зараховується до капіталу у дооцінках, а сума уцінки - до складу витрат звітного періоду.

 3.8. Якщо до проведення дооцінки відбулася уцінка об'єкта основних засобів, то сума його дооцінки визнається доходами суб’єкта державного сектору у сумі, що не перевищує суми зазначеної уцінки, із зарахуванням суми перевищення до капіталу у дооцінках звітного року.

 Якщо у звітному році до проведення уцінки відбулася дооцінка об'єкта основних засобів, то сума його уцінки зараховується на зменшення капіталу у дооцінках, але не більше суми дооцінки, із включенням різниці до складу витрат звітного періоду.

 3.9. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об’єкта основних засобів - на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок.

                     IV. Амортизація основних засобів

 4.1. Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується.

 4.2. Не підлягають амортизації земельні ділянки, музейні фонди (пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України, тощо як об’єкти з невизначеним строком корисного використання), піддослідні тварини, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку, природні ресурси, незавершені капітальні інвестиції.

4.3. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Також амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

 Після визнання втрат від зменшення корисності об'єкта основних засобів нарахування амортизації здійснюється виходячи з переглянутого строку його корисного використання (експлуатації).

 4.4. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів враховуються такі чинники:

 очікуване використання об'єкта основних засобів суб’єктом державного сектору. Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта основних засобів;

 очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об'єкта основних засобів, якості сервісного обслуговування;

 моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об'єктом основних засобів;

 правові або подібні обмеження на використання об'єкта основних засобів.

 4.5. Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на  річну дату балансу.

 Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

 Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

 Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

 При вибутті об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.

4.6. Амортизацію основних засобів  суб’єкти державного сектору нараховують із застосуванням прямолінійного методу.

4.7. Амортизація необоротних матеріальних активів, нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Переоцінка таких необоротних матеріальних активів, що перебувають у використанні (експлуатації), не проводиться.

 4.8. Суму нарахованої амортизації суб’єкт державного сектору відображає збільшенням суми зносу основних засобів та витрат.

                    V. Вибуття основних засобів

 5.1. Визнання об'єкта основних засобів активом суб’єкта державного сектору припиняється у разі його ліквідації, вибуття внаслідок продажу, передачі без оплати або невідповідності критеріям визнання активом.

 5.2. Надходження, отримані в результаті продажу основних засобів, вважаються доходами суб’єкта державного сектору, крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.

 Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

 5.3. У разі вибуття об'єкта основних засобів з балансу списуються його первісна (переоцінена), балансова вартість та сума накопиченого зносу.

 5.4. Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 5.5. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

 Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання основних засобів, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

 Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору.

VI. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

 6.1. У примітках до фінансової звітності інформація про основні засоби наводиться окремо за кожною групою:

 6.1.1. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченого зносу на початок та кінець звітного року.

6.1.2. Сума надходження основних засобів за звітний період.

6.1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні).

6.1.4. Сума збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний рік у результаті переоцінок та зменшення/відновлення корисності.

6.1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули за звітний рік.

6.1.6. Сума нарахованої амортизації за звітний рік.

6.1.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів за звітний рік.

6.1.8. Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік.

6.1..9. Сума зобов'язань згідно з договорами, пов'язаними з придбанням у майбутньому основних засобів.

 6.2. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про:

6.2.1. Суму основних засобів, отриманих безоплатно.

6.2..2. Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

6.2.3. Вартість об’єкта основних засобів, що тимчасово не використовується.

6.2.4. Вартість повністю амортизованого об’єкта основних засобів, який ще використовується.

6.2.5. Вартість об’єкта основних засобів, який вибув з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати.

 6.3.    Доходи та витрати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображаються в момент їх виникнення, належно від дати надходження або сплати коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду доходи звітного періоду порівнюються з витратами, що були проведені для отримання цих доходів.

6.4.    Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських  операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

6.5.    Щодо  історичної (фактичної) собівартості активів пріоритетною вважається їх оцінка, що формується виходячи з витрат на виробництво та придбання. Активи та зобов’язання  сільської ради оцінюються виходячи з припущення, що її діяльність буде тривати далі.

                                         УП. Запаси

7.1.    Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу II Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом  Мінфіну від 12.10.2010 №1202 (далі – НП(с)БОДС 123), визначається їх найменування.

7.1.1 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, в т.ч. у разі зміни утримання запасів за первісною вартістю.

7.1.2 Для оцінки запасів при їх вибутті (відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті)  застосовується метод середньозваженої собівартості згідно з пунктом 4 розділу IVНП(с)БОДС 123.

7.1.3 Транспортно-заготівельні та інші витрати, пов’язані з придбанням, отриманням (крім внутрішньої передачі) запасів, уключаються до первісної вартості при їх визнанні відповідно до вимог пункту 8 розділу IIНП(с)БОДС 123.

7.1.4. Втрати від зменшення та вигоди від відновлення корисності об’єктів основних засобів і нематеріальних активів та їх переоцінка визначаються в разі потреби один раз на рік під час проведення інвентаризації.

Головний  бухгалтер                                                         М.Федоров             

 

                                   ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                     РІШЕННЯ  

 Від 20 квітня  2016 р.                   с.Легедзине                                № 19

Про уповноваження адміністраторів

Центру надання адміністративних послуг

Тальнівської райдержадміністрації на

складання протоколів та розгляд   справ

про   адміністративні  правопорушення від

імені виконавчого комітету Легедзинської

сільської ради

      Розглянувши лист Тальнівської районної державної адміністрації від   18.04.2016   №    362/01-30 , враховуючирозпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», керуючись Законом України від 10 грудня 2015 року № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», яким внесено зміни до Кодексу України  про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

1.                 Взяти до відома, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення :

1.1. статтю 219 доповнено повноваженнями виконавчих комітетів сільських рад  щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені

статтею   197 (проживання громадян, зобов»язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України)та статтею  198 (умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату);

       При цьому від  імені  виконавчих комітетів сільських рад   розглядати   справи   про   адміністративні  правопорушення, передбачені  статтями  197,  198  цього  Кодексу  (при  накладенні адміністративного   стягнення  у  вигляді  попередження  в  центрі надання   адміністративних  послуг),  мають  право  адміністратори центрів надання адміністративних послуг;

1.2. статтю 255 щодо посадових осіб, уповноважених  виконавчими комітетами  складати протоколи  про   адміністративні правопорушення,  доповнено адміністративними  правопорушеннями, передбаченими статтями 197,198 ;

1.3. статтю  258 доповнено випадками, коли протокол про адміністративне

правопорушення не складається в  разі  вчинення адміністративних

правопорушень,  передбачених  статтею 197 (при накладенні

адміністративного  стягнення  у вигляді попередження), статтею 198

(при    накладенні    адміністративного    стягнення   у   вигляді

попередження),  якщо  особа  не  оспорює  допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

    У  цих випадках  уповноваженими   посадовими  особами  на місці    виноситься   постанова  у  справі  про адміністративне  правопорушення  відповідно  до  вимог  статті 283 цього Кодексу.

    2. Уповноважити адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації:

     2.1.складати протоколи за  вчинення адміністративних правопорушень,  передбачених  статтею 197 (при накладенні адміністративного  стягнення  у вигляді попередження), статтею 198 (при    накладенні    адміністративного    стягнення   у   вигляді попередження)  Кодексу України про адміністративні правопорушення,  якщо  особа    оспорює  допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається;

    2.2. від  імені  виконавчого комітету сільської ради   розглядати   справи   про   адміністративні  правопорушення, передбачені  статтями  197,  198    Кодексу України про адміністративні правопорушення(при  накладенні адміністративного   стягнення  у  вигляді  попередження) та виносити постанови.

    3. Секретарю сільської ради направити копію цього рішення в  Центр надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації.

Сільський голова                                                      С.Гульченко